U pacientů, kteří již mozkovou příhodu prodělali, je nutné optimalizovat tzv. sekundární prevenci. Ambulantní péči o tyto pacienty by měl zajišťovat  specializovaný neurolog v cerebrovaskulární poradně, která je zaměřena na vyšetřování, léčení a dispenzární sledování nemocných po CMP.  Lékař indikuje vyšetření sloužící k precizní diagnostice příčiny mozkové příhody. Na základě výsledků lze uskutečnit potřebná preventivní opatření včetně nasazení léků nebo indikace operačního zákroku. U pacientů s prokázanou cévní patologií (uzávěr nebo stenóza), kteří nejsou indikováni k operaci, jsou nezbytná opakovaná specializovaná neurosonologická vyšetření. Doplňková péče probíhá podle potřeby v ambulanci interní, kardiologické atd. Kontroly základních fyziologických parametrů, zejména krevního tlaku, zajišťuje registrující praktický lékař.

Péče nabízená naší cerebrovaskulární ambulanci je plně v souladu s doporučeními Národního cerebrovaskulárního programu

  • ambulantní péče o pacienty s cévním onemocněním mozku, dispenzarizace a sledování nemocných po prodělané cévní mozkové příhodě
  • specializované neurosonologické vyšetření (krčních i mozkových tepen, diagnostika pravolevých zkratů, vyšetření rezervní kapacity apod.)
  • volba optimální medikamentózní prevence CMP (dle nejnovějších poznatků a doporučení odborných společností)
  • indikace intervenčních výkonů (včetně zajištění konzultace chirurgického nebo radiologického pracoviště)
  • léčba rizikových faktorů ve spolupráci s dalšími odbornými lékaři (interna, kardiologie, diabetologie)